Trzynastki online dating fifa 13 pre owned online dating

regulamin sklepu internetowego c) Regulamin Płatności SMS, odnoszący się do usługi realizacji płatności, realizowanej na rzecz usługobiorcę przez e Card S. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, przyjmuje się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy pod adresem e-mail podanym przez Usługobiorcę w formularzu zamówienia zostały skutecznie doręczone. Oświadczenia składane w trakcie rozmowy telefonicznej inicjującej telesprzedaż mają charakter zachęty do zawarcia umowy. Po odbytej rozmowie, za zgodą klienta, usługodawca wysyła do niego potwierdzenie treści proponowanej umowy (dalej: „Potwierdzenie”), zawierające: a) informację o danym produkcie, b) Regulamin, c) formularz pozwalający na wypełnienie lub potwierdzenie danych potrzebnych do zawarcia umowy, a także na złożenie innych oświadczeń przewidzianych w Regulaminie. Odesłanie potwierdzenia treści proponowanej umowy, wraz z prawidłowo uzupełnionym formularzem, dokonane w drodze elektronicznej w ciągu 48h od jego wysłania do klienta, będzie oznaczało zawarcie umowy, chyba że w tym czasie oferowany produkt stanie się niedostępny. 2, Usługobiorca powinien dokonać zapłaty za usługę płatną w terminie 14 dni od zawarcia umowy. W zakresie tej płatności, usługodawcą jest e Card S. z siedzibą w Gdańsku (80-387 Gdańsk), przy ulicy Arkońskiej 11, 80-387 Gdańsk, nr KRS 0000042304. W przypadku ograniczenia co do ilości, rozstrzygające jest pierwszeństwo w złożeniu zamówienia. Usługodawca przed upływem okresu bezpłatnego dostępu może zaproponować Usługobiorcy płatny abonament uprawniający do korzystania z zasobów Serwisu. Usługodawca może zaoferować również inne formy dostępu do płatnych zasobów Serwisu. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone przez Usługobiorcę są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, może poinformować Usługodawcę o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną pod adresem: [email protected] Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego komentarza części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Usługodawcy w chwili zamieszczania komentarza. Usługobiorca jest związany tą wersją Regulaminu, którą zaakceptował przy zawarciu umowy. Poprzednie wersje Regulaminu są publikowane na stronach Serwisu. Usługobiorca nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych. Usługobiorcy nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Jednakże, Usługodawca nie zapewnia możliwości skorzystania przez usługobiorców lub kupujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Usługodawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

W obydwu przypadkach klient zostanie o tym zawiadomiony listem elektronicznym. Zapłata następuje na podstawie faktury wystawionej przez usługodawcę, przelewem na konto bankowe 97 1140 1010 0000 5239 4300 1012. Jeżeli jednak usługodawca wykupuje dostęp do pojedynczych artykułów zamieszczonych w Serwisie lub numerów z wydania elektronicznego Dziennika Gazety Prawnej, płatność odbywa się w sposób określony Regulaminem Płatności SMS. Rozdział III ROZWIĄZANIE, WYPOWIEDZENIE, ODSTĄPIENIE, RĘKOJMIA I GWARANCJA § 10 Rozwiązanie i wypowiedzenie 1.

Do rozwiązania umowy o usługę płatną może dojść za porozumieniem stron. Usługobiorca, który złożył zamówienie usługi nieodpłatnej, może wypowiedzieć umowę o jej świadczenie w każdym czasie bez podania przyczyn. W celu złożenia reklamacji kupujący powinien przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną pod adresem Biura Obsługi Klienta oświadczenie zawierające rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Usługodawcy kontakt z Usługobiorcą (co najmniej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny). Usługodawca może poprosić Usługobiorcę o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. następujące dane osobowe: a) nazwisko i imiona usługobiorcy, b) numer NIP, c) adres zamieszkania lub pobytu, d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu, e) adres poczty elektronicznej, f) numer telefonu, g) data urodzenia. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

To było wydarzenie, od którego zaczęto mówić o początku nowoczesnej etyki medycznej. przyjęto kodeks norymberski, który wprowadził zasadę, że nie wolno prowadzić żadnych badań i eksperymentów medycznych na człowieku bez jego zgody.

Wtedy też pojawiła się w etyce lekarskiej zasada autonomii moralnej pacjenta. Jego zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy.

To świadomy siebie, swojej sytuacji i swoich perspektyw pacjent decyduje ostatecznie, czy i jak chce być leczony. Idei powołania i moralnych powinności lekarza została przeciwstawiona idea praw pacjenta. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Zawarte w Serwisie treści oraz sposób ich przekazania, bez względu na osobę autora publikacji, nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, czynności doradztwa podatkowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa.

Stał się on równoprawnym partnerem lekarza w dyskusji o celu i sposobie leczenia. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. Zawarte w Serwisie poglądy osobiste ekspertów, wyroki, interpretacje, porady, rozwiązania i innego rodzaju informacje nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa, a tym samym stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Serwisach były zawsze aktualne, kompletne, prawdziwe, rzeczowe, rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

I to pacjent, a nie lekarz ma ostateczne słowo w tej dyskusji. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. Wykorzystanie poglądów ekspertów, wyroków, interpretacji, porad, rozwiązań i innego rodzaju informacji odbywa się na wyłączną odpowiedzialność usługobiorcy. Usługodawca nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością Serwisu bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód. W szczególności usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez usługobiorcę określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze treścią Serwisu. Autorzy publikacji zamieszczonych w Serwisie nie ponoszą przed usługobiorcą żadnej odpowiedzialności. Usługodawca oświadcza, że według jego najlepszej woli i wiedzy zawartość serwisów odpowiada tym właśnie cechom.

Prawo do autonomii uzyskało równie mocny, niekiedy może nawet mocniejszy, status niż obowiązki lekarza. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia, po uprzednim kontakcie z Biurem Obsługi Klienta. Niezależnie od postanowień paragrafu poprzedzającego, przy składaniu zamówienia Usługobiorca ma możliwość złożenia następujących oświadczeń: a) „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących.” b) „Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez spółki Grupy INFOR PL.” c) „Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. Jednakże może stanowić warunek świadczenia usługi nieodpłatnej. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać swoją zgodę przesyłając wiadomość pod adresem email: [email protected] W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z Serwisu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych), Serwis wykorzystuje pliki cookies. Usługobiorca ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Informacja o plikach cookies znajduje się również na stronie Serwisu, w zakładce „Ochrona prywatności”. Zabronione jest w szczególności: a) dokonywanie, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w innym sposób Serwisu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach, b) rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie) publikowanych w Serwisie, także aktualnych: artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów na jakiekolwiek tematy (w tym na tematy polityczne, gospodarcze i religijne), c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy usługodawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z usługodawcą - są udostępniane w Serwisie. Jakiekolwiek inne niż określone z utworów i baz danych udostępnianych w Serwisie bez uprzedniej wyraźnej zgody usługodawcy udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw usługodawcy (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych na podstawie współpracy z usługodawcą są udostępniane w Serwisie) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne. Zamieszczone na stronach internetowych portalu materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Powyższe materiały wykorzystywane są przez INFOR Biznes sp. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby pobieranie przez użytkownika plików z serwerów usługodawcy wiązało się z jak najmniejszym ryzykiem wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie korzystającego.

W klinikach położniczych nie pytamy rodziców, czy chcą szczepień dla dziecka, tylko są podawane, bo takie są standardy. Okopowa 58/72, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8. pod numerami telefonu 801 626 666, 22 761 31 27 lub pod adresem e-mail: [email protected](dalej: Biuro Obsługi Klienta). Serwis jest zarejestrowany w Sądowym Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod nazwą „ i pod numerem: PR 14646. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Aktywne formularze są efektem działań twórczych, które wymagają czynności dostosowawczych i sprawdzających. Po otrzymaniu przez Operatora poprawnej Wiadomości SMS z Kodem Identyfikującym, Użytkownikowi zostanie przydzielony Kod Dostępu, który zostanie następnie przesłany Użytkownikowi w treści Wiadomości Zwrotnej. Koszt wysłania Wiadomości SMS jest zgodny z aktualnymi cennikami Operatorów GSM dla wiadomości typu SMS Premium. Opłaty za wysłanie Wiadomości SMS pod Numer Dostępowy nie podlegają zwrotowi w żadnym wypadku. Uzyskanie dostępu do Treści nie oznacza nabycia do nich przez Użytkownika praw autorskich. Zasady korzystania z dostępu do Treści, czas dostępu do Treści i czas ważności otrzymanego Kodu Dostępu, informacje o ważności Kodów Dostępu oraz ich funkcjonalności regulują właściwe regulaminy Infor. Numery telefonów, z których wysłano Wiadomość SMS będą przechowywane w systemie Operatora w celu identyfikacji Użytkownika i nie będą wykorzystywane do innych celów, chyba że Użytkownik na podstawie odrębnej umowy z Operatorem wyraził zgodę na przetwarzanie danych dla innych celów. W przypadku wysłania na Numer Dostępowy Wiadomości SMS o treści innej, niż Kod Identyfikujący, na telefon komórkowy Użytkownika, z którego wysłana została Wiadomość SMS, zostanie odesłana Wiadomość Zwrotna z informacją, że Wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn leżących po stronie Operatora GSM, dostawców usług internetowych, z powodu błędu Użytkownika (w tym spowodowanymi błędami w informacjach i Regulaminach Infor) oraz osób trzecich, ani spowodowanych działaniami siły wyższej, w szczególności za reklamacje związane z niedostarczeniem, opóźnieniem dostarczenia lub nieregularnym dostarczaniem zamówionych Kodów Dostępu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wysłania Wiadomości SMS z telefonu Użytkownika przez osoby nieuprawnione. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w świadczeniu Usług z przyczyn technicznych.

W USA zanim pacjent dostanie lek, to przychodzi lekarz i mówi: zamierzamy panu podać to i to, czy pan się zgadza? Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 307225, NIP 527 25 75 823, REGON 141442680, kapitał zakładowy 29 421 550 złotych. W sprawach związanych z zamówieniem, w tym w przypadku problemów z logowaniem oraz w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, usługobiorca może się kontaktować z Działem Obsługi Klienta INFOR PL S. Redaktorem naczelnym Serwisu jest Krzysztof Jedlak. Redakcja Serwisu mieści się w siedzibie usługodawcy. Serwis jest wydawany przez usługodawcę elektronicznie i umieszczony w domenie jej subdomenach. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności: a) usługa przeglądania, tj. Reguły odpowiedzialności usługodawcy określone powyżej w ust. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczonej czasowo przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny WWW w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. Użytkownik ma prawo wykorzystywać wspomniane Treści w sposób zgodny z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Operator dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.

Założenie jest takie: jestem kompetentny i świadomy, więc mogę decydować o sobie. I tu się zaczyna problem, bo nie można nic uczynić z dzieckiem – szczególnie w kwestiach medycznych – bez zgody rodziców. REGULAMIN SERWISU od dnia 6 czerwca 2016 roku Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE § 1 Usługodawca 1. możliwość przeglądania i odczytywania przez usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego lub płatnego. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest: a) urządzenie mające dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej, b) aktywne konto poczty elektronicznej (email). W przypadku płatności SMS, niezbędny jest również dostęp do urządzenia pozwalającego na wysyłkę, odbiór i odczytywanie SMS. Dostęp do niektórych usług lub niektóre części usług Serwisu może być uzależniony od: a) zamówienia usługi (odpłatnej lub nieodpłatnej), b) wyrażenia zgód, o których mowa w § 15 lub skorzystania z Kodu Promocyjnego, o którym mowa w § 9; c) zalogowania. Zamówienie usługi odbywa się poprzez formularz zamówienia lub poprzez telesprzedaż, zgodnie z Regulaminem. 8, jeżeli hasło nie zostało zdefiniowane przez usługobiorcę na formularzu zamówienia, jest ono mu przesyłane razem z potwierdzeniem zawarcia umowy. 1-6 stosowane odpowiednio dotyczą aktywnych formularzy. O terminie i czasie trwania przerwy usługobiorca zostanie powiadomiony komunikatem zamieszczonym na stronie Serwisu. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach powszechnie stosowanych w Internecie. Usługa Komentarza polega na przechowywaniu przez usługodawcę komentarza w Serwisie, odnoszącego się do opublikowanego artykułu („Dodaj komentarz”) albo do komentarza innego usługobiorcy („Odpowiedz”) na serwerach oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie. Wyświetlanie komentarza będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie tekstu, z którym dany komentarz jest powiązany. Jeżeli komentarz stanowi utwór, w rozumieniu prawa autorskiego, Usługobiorca udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony za lit. Arkońskiej 11, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000042304, NIP 521-31-03-040, REGON 016341786, kapitał zakładowy 16 840 000,00 zł (w całości opłacony). Okopowej 58/72, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla z o.o.; h) Numer Dostępowy – numer SMS Premium podany w Serwisie zawierającym Treść; i) Kod Identyfikujący – znaki alfanumeryczne identyfikujące Treść; j) Kod Dostępu – unikalny kod kontroli dostępu oparty o znaki alfanumeryczne, umożliwiający korzystanie z Treści uprawnionym Użytkownikom; k) Wiadomość SMS – odpowiednio sformatowana wiadomość tekstowa zawierająca Kod Identyfikujący, wysyłana przez Użytkownika na Numer Dostępowy w celu uzyskania Kodu Dostępu; l) Wiadomość Zwrotna – odpowiednio sformatowana wiadomość tekstowa w ramach realizacji Usługi kontroli dostępu, odsyłana przez Operatora w odpowiedzi na Wiadomość SMS pod numer telefonu, z którego wysłana została Wiadomość SMS, zawierająca Kod Dostępu albo informację, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. W ramach Usługi, Użytkownicy wysyłający Kod Identyfikujący w Wiadomości SMS na Numer Dostępowy uruchamiają procedurę uwierzytelnienia dostępu do Treści, realizowaną poprzez przesłanie Kodu Dostępu na numer telefonu komórkowego, z którego wysłana została Wiadomość SMS. Przerwy w świadczeniu Usług z przyczyn technicznych nie mają wpływu na ocenę wykonania przez Operatora zobowiązań z tytułu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Operatora Usługi niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Składanie reklamacji odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem [email protected] Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby dokonującej reklamacji, numer telefonu komórkowego, z którego wysłano Wiadomość SMS, treść wiadomości, przybliżoną datę i czas wysłania wiadomości oraz zwięzły opis zastrzeżeń. Reklamację należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty wysłania Wiadomości SMS. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Operator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o uzupełnienie przekazanych informacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Operatora.

Dostęp do zasobów odbywa się poprzez logicznie wyodrębnione strony WWW o jednoznacznie określonym adresie internetowym; b) udostępnianie usługobiorcom e-booków; c) udostępnianie usługobiorcom kalkulatorów, aktów prawnych, wzorów pism, formularzy i umów, itp.; d) usługa newslettera, tj. W przypadku zamówienia usługi przez sklep internetowy, o którym mowa w § 3 ust. Proces zamówienia kończy się wciśnięciem klawisza „ZAMAWIAM” (dla usług bezpłatnych wymagających zalogowania) lub „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” (dla usług odpłatnych wymagających zalogowania). Po złożeniu zamówienia, usługobiorca otrzymuje pod adresem email potwierdzenie zawarcia umowy. Zalogowanie usługobiorcy w Serwisie odbywa się poprzez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego usługodawcy jego loginu oraz hasła. W przypadku sprzedaży z wykorzystaniem płatności SMS, wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy usługodawca otrzymuje link. b powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Komentarze nie mogą zawierać: a) wulgaryzmów, b) treści obraźliwych, c) reklam lub przekazów stanowiących reklamę ukrytą, d) odesłań do innych stron internetowych, e) treści naruszających prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich, f) treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa, g) treści w inny sposób niezgodnych z prawem. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa [email protected] Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy / umowy dostawy następujących rzeczy / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/ umowy o świadczenie następującej usługi - Data zawarcia umowy/odbioru - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - Adres konsumenta(-ów) - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data Regulamin Płatności SMS dla treści płatnych udostępnianych przez Infor Biznes sp. §1 INFORMACJE OGÓLNE Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć następująco: a) Serwis – serwisy internetowe prowadzone przez Infor, obsługiwane w ramach umowy zarządzania dostępem przez Operatora, b) Usługa – usługa realizacji płatności za dostęp do Treści zamieszczonych w Serwisie, realizowana przez Operatora za pomocą kanałów multimedialnych Operatorów GSM, w formie bezpiecznej wymiany kodów, oferowana Użytkownikom, będących jednocześnie użytkownikami telefonii komórkowej; c) Operator – e Card S. Operator jest usługodawcą, odpowiedzialnym za prawidłową realizację Usługi; d) Infor – INFOR Biznes sp. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 307225, NIP 527 25 75 823, REGON 141 442 680, kapitał zakładowy 29 421 550 złotych; e) Użytkownicy – osoby korzystające z dostępu do Treści, realizujące płatność poprzez skorzystanie z Usługi; f) Treść – treści cyfrowe dostępne dla Użytkowników po zalogowaniu do Serwisu i dokonaniu płatności poprzez skorzystanie z Usługi, w zakresie i na warunkach aktualnej oferty handlowej Infor. pełną wersję artykułów, dokumentów, gazet i czasopism elektronicznych, e-booków, plików multimedialnych, raportów, baz danych, archiwów, infoserwisów, serwisów typu chat, forum, dział porad lub usług hostingowych; g) Operator GSM – osoba prawna świadcząca usługi bezprzewodowej telefonii komórkowej telekomunikacyjnej, w szczególności takie podmioty jak: Polska Telefonia Cyfrowa sp. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w tym terminie Operator zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o tym fakcie. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Usługi. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do Numeru Dostępowego. Operator zastrzega, iż Wiadomości SMS wysłane przez: pracowników, zleceniobiorców, współpracowników oraz z kart testowych Operatorów GSM mogą nie być uwzględniane w ramach Usługi. Regulamin dostępny jest w siedzibie Operatora oraz na właściwych stronach internetowych Infor.

Zasady tej odpowiedzialności, w tym: rodzaj przysługujących kupującemu roszczeń (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) i czas, w jakim przysługują, wynikają z obowiązującego prawa, zob.

Tags: , ,